moment prosím

Význam větrání budov

05.09.2010  
Vnitřní prostředí budov lze hodnotit podle následujících kriterií:
 • Tepelně-vlhkostní mikroklima je nejdůležitější složkou pro zajištění zdravého vnitřního prostředí budov.
 • Hygienicky doporučované vyšší relativní vlhkosti vzduchu (v rozsahu 50 až 70 %), které zabraňují vysychání sliznic však pravidelně vedou ke vzniku plísní (například rodu Alternaria, Aspergillus, ...), hlavně v chladných a nevětraných rozích místností, nadpražích a ostěních. Důsledkem je pak zvýšená nemocnost obyvatel, časté nevolnosti, alergie, záněty průdušek, aj.
 • V současnosti nabývá tento fenomén nebývalých rozměrů při nezodpovědném utěsňování okenních spar v celém rozsahu bez alternativní náhrady. Navíc se při vyšší relativní vlhkosti vzduchu nad 60 % zvyšuje až na dvojnásobek procento přežívajících mikroorganismů (např. Staphylococus, Streptococus) vůči výskytu mikroorganismů při relativní vlhkosti 30 až 40 %. Při poklesu relativní vlhkosti se naopak výrazně snižuje počet roztočů v textiliích a výskyt následných alergií - astma.
 • Mezi hlavní zdroje vlhkosti v budovách patří především metabolismus člověka (produkce 50 až 250 g vodní páry/h/1, podle druhu činnosti), koupelny (produkce 700 až 2600 g vodní páry/h), kuchyně (produkce 600 až 1500 g vodní páry/h) a sušení prádla (produkce 200 až 500 g vodní páry/h/5 kg).
 • V řadě vyspělých zemí se proto pro dodržení optimální relativní vlhkosti vzduchu mezi 35 a 45 % předepisuje nucené řízené větrání bytů, s trvalou intenzitou větrání n = 0,3 až 0,5 h-1.
 • Mikrobiální mikroklima je vytvářeno mikroorganismy bakterií, viry, plísněmi, sporami a pyly. Vážným problémem se v poslední době stávají alergické syndromy na spory různých druhů plísní a pylových částic. Dosud nejúčinnějším způsobem, jak snížit mikrobiální koncentrace v budovách, je dokonalé větrání s přívodem kvalitního venkovního vzduchu.
 • Aerosolové mikroklima - aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevných částic (prachů) nebo kapalných částic (mlhy).
 • Domovní prach, zvláště částice pod 1 mikrometr, je další hlavní příčinou postižení astmatem.
 • Odérové mikroklima - mimo běžné odéry (kouření, příprava jídel) se v interiéru dnes vyskytují i styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé.
 • Jako kriteriální a exaktně měřitelná hodnota se všeobecně udává koncentrace 0,10 % CO2 (Pettenkoferovo kritérium) a pro odstranění pocitu vydýchaného vzduchu z produkce tělesných odérů pak dokonce 0,07 % CO2 (tj. 700 ppm = 1 300 mg/m3).
 • Zásadním způsobem lze kvalitu odérového mikroklimatu v budovách ovlivnit pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Základní a ve světě uznávaná hodnota intenzity větrání se udává 25 m3/hod čerstvého venkovního vzduchu na jednu osobu pro odvedení běžných tělesných odérů (pro neadaptované osoby).
 • Toxické mikroklima je vytvářeno toxickými plyny s patologickými účinky. V interiéru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatně nebo cirkulačně větraných kuchyních s neodvětranými plynovými sporáky vzniká oxid dusíku NOx až 50 mikrogramů/m3 s prokazatelně karcinogenními účinky.
 • Formaldehyd způsobuje ve vyšších koncentracích dráždění očí a sliznic, současně je i alergenem a potenciálním karcinogenem.

SOUČASNÝ STAV

Stále se zpřísňující požadavky na kvalitu obvodových konstrukcí bytových staveb a snižování průvzdušnosti všech spár s sebou přináší řadu problémů:
 • výrazně klesá přirozená výměna vzduchu v interiéru až pod hodnoty n < 0,05 h-1 naprosto nevyhovující z hygienických hledisek
 • při neměnné produkci vodních par průměrné rodiny do interiéru bytu (až 10 l/den) dochází pak k výskytu plísní se silně negativními důsledky pro lidské zdraví
 • kondensovaná vlhkost nepříznivě ovlivňuje vzhled i životnost stavebních konstrukcí
 • při minimalizaci tepelných ztrát objektů dochází již k problémům při zaregulování klasických vodních otopných soustav
 • dochází k přehřívání staveb letní solární zátěží, prakticky bez možnosti přirozeného odvětrání

ZÁSADY NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY

Nové znění ČSN 730540 - 2 (2002) Tepelná ochrana budov zavádí v souladu s EU výrazně zpřísněné hodnoty součinitelů prostupu tepla všech obvodových konstrukcí vůči předchozím požadavkům. Dále se v nové normě specifikují hygienické požadavky na výměnu vzduchu v budovách, využívání řízeného větrání s rekuperací tepla a kontrola vzduchotěsnosti (neprůvzdušnosti) budov podle ČSN EN 13829 (blower - door test).

Smyslem těchto zásadních změn je především snížení provozní energetické náročnosti staveb a dále zkvalitnění jejich vnitřního mikroklimatu.

 

Budoucnost určitě patří nízkoenergetické výstavbě rodinných a bytových domů u nichž přepočtená spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2 rok, a pro které lze definovat hlavní zásady:
 1. vhodná orientace pozemku k světovým stranám
 2. orientace obytných místností k jihu pro využití pasivních solárních zisků
 3. kompaktní tvar budovy (poměr A : V) a optimální rozsah prosklení
 4. vyloučení tepelných mostů
 5. velmi nízké hodnoty součinitelů prostupů všech obvodových konstrukcí: obvodové stěny: U < 0,15 W/m2K; střechy: U < 0,12 W/m2K; okna: U < 1,1 W/m2K
 6. nízká výrobní energetická náročnost stavebních materiálů (vhodnost např. dřevostaveb)
 7. dokonalá vzduchotěsnost celé stavby (měřená Blower door testem dle EN 13829, tj. n < 0,9 h-1 při Δp = 50 Pa)
 8. instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, výhodně v kombinaci s pružným teplovzdušným vytápěním a s využitím vnitřních tepelných zisků
 9. instalace bivalentního (doplňkového) topného zdroje na biomasu (krbová vložka, kamna)
 10. instalace solárních systémů pro podporu vytápění a ohřev TUV, s nízkoteplotní akumulací
 11. použití energeticky úsporných spotřebičů

SROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ

Parametr Jednotka Stará
výstavba
rodinných
domů
Nízko-
energetické
domy
NERD)
Energeticky
pasivní
domy
EPD)
Spotřeba tepla na vytápění a větrání 1) kWh/rok až 25 000 až 9 800 < 2 100
Měrný výpočtový příkon tepla pro vytápění a větrání W/m2 > 110 20 - 40 < 10
Měrná spotřeba tepla pro ÚT vytápění a VZT větrání kWh/m2a 170 - 220 30 - 70 d 15
Měrná spotřeba tepla pro ohřev TUV kWh/m2a 35 < 20 10 - 15
Měrná spotřeba elektrické energie v domácnosti EL kWh/m2a 30 < 20 10 - 15
Souhrnná měrná spotřeba (ÚT + VZT + TUV + EL) kWh/m2a 235 - 285 70 - 110 35 - 45
Souhrnná spotřeba primárních paliv PEZ kWh/m2a - - < 120
Požadovaný součinitel prostupu tepla - stěna W/m2K - < 0,20 < 0,12
Požadovaný součinitel prostupu tepla - okno W/m2K - < 1,00 < 0,85

1) průměrný rodinný dům 140 m2 užitné plochy
 • U domů EPD kryjí vnitřní zisky až 35 % celkové spotřeby tepla k vytápění solární zisky až 30 % a zbytková spotřeba je cca 35 %.
 • Ve středoevropském klimatu je vhodnější preference vnitřních zisků před solárními zisky, přičemž rozsah okenních ploch nemá převýšit 25 - 30 % plochy fasády.

Doporučené hodnoty mikroklimatu obytných budov

Parametr Označení a jednotka Otopné období Letní období
optimální přípustné optimální přípustné
Výsledná teplota ti [°C] 20,8 +/- 0,8 18 - 24 26 +/- 0,5 22 - 28
Relativní vlhkost rhi [%] 30 - 55 20 - 70 - -
Rychlost proudění vzduchu w [m/s] max. 0,15 max. 0,20 max. 0,15 až 1,0

Požadavky na větrání obytných místností

Zahraniční předpis Intenzita výměny vzduchu
[h-1]
Množství větracího vzduchu
DIN 4701 0,5 -
VDI 2088 0,4 - 0,8 -
NKB Publication ≥ 0,5 30 m3/h
ECE Compendium ≥ 0,5 -
BSF 199838 0,4 1,26 m3/h m2
ČR ČSN 06 0210 0,5 -
ASHRAE USA - 27 m3/h os
SIN 06 0210 ≥ 0,5 -

Požadavky na větrání kuchyní, koupelen a WC

Předpis Kuchyně Koupelny WC
[m3/h] [h-1] [m3/h] [h-1] [m3/h] [h-1]
DIN 18017/3 - - 40 - 60 - 20 - 30 -
DIN 1946/6 40 - 60 - 40 - 60 - 20 - 30 -
ECE Compendium 36 - 180 - 36 - 180 - - -
BSF 199838 36 - 54 - 36 - 108 - 36 -
ČR 100 - 150 ≥ 3 60 3 - 5 25 3

Hodnoty produkce vodní páry

Zdroj vodní páry Produkce vodní páry
[g/h]
  Zdroj vodní páry Produkce vodní páry
[g/h]
koupel ve vaně 700   pokojové rostliny 5 - 20
koupel se sprchou 2 600 provoz plynového sporáku - spalování plynu 1 500 g / 1 m3 plynu
vaření - teplá jídla 600 - 1 500 vytírání podlahy, mokré čištění 1 000
vaření - denní průměr 100 člověk v klidu 30
sušení prádla - odstředěné pračkou 50 - 200 lehká práce 40 - 200
sušení prádla - mokré, kapající 100 - 500 středně těžká práce 120 - 200
pračka 300 těžká práce 200 - 300
žehlení prádla 200    

Porovnání parametrů otopných a větracích systémů v rodinném domě

Zajištění požadovaných parametrů teplovodní vytápění - klasické teplovodní vytápění - cirkulační
s infiltrací s těsnými okny
(nárazové větrání)
s odsáváním
sociální zařízení
s řízeným větráním
a rekuperací tepla
s řízeným větráním
a rekuperací tepla
s řízeným větráním
tepla a zemním
registrem
tepelná pohoda dokonalé zajištění nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
větrání obytných prostor dokonalé zajištění částečné zajištění částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
nárazové větrání (režim "party") nesplňuje nesplňuje nesplňuje dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
odvětrání soc. zařízení nesplňuje nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
účinnost provětrání částečné zajištění nesplňuje nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
rekuperace tepla nesplňuje nesplňuje nesplňuje dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
využití interních a externích zisků nesplňuje nesplňuje nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
filtrace přiváděného vzduchu nesplňuje nesplňuje nesplňuje dokonalé zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
noční předchlazení nesplňuje nesplňuje nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění dokonalé zajištění
přímé chlazení nesplňuje nesplňuje nesplňuje nesplňuje částečné zajištění dokonalé zajištění


Zdroj: www.atrea.cz  - výrobce a dodavatel rekuperace

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz