moment prosím

Systém teplovzdušného vytápění a větrání

05.09.2010  
Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:
 • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
 • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla
Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, RD vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o.

Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla
Legenda
c2 cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností
e1ZR venkovní vzduch přiváděný zemním registrem
i1 odpadní vzduch z WC, koupelny, kuchyně
c1 cirkulační vzduch z místností do VZT jednotky
i2 výfuk odpadního vzduchu po rekuperaci
 
RC vytápěcí a větrací jednotka DUPLEX RD
IZT integrovaný zásobník tepla IZT (alternativně)
ZR zemní registr (alternativně)
S solární kolektory (alternativně)

Rodinný dům
Rodinný dům

Bytový dům
Bytový dům

Provozní režimy vytápění, větrání a chlazení

Podle zvoleného režimu na regulátoru CP zajišťují jednotky DUPLEX celoročně požadavky na mikroklima domu:
 • rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
 • teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací
 • teplovzdušné cirkulační vytápění (s nárazovým větráním)
 • podtlakové větrání sociálních zařízení s přívodem předehřátého vzduchu
 • přetlakové letní větrání (hlavně noční "předchlazení") případně chlazení s přívodem vzduchu přes zemní registr

BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM
1. Rovnotlaký větrací   (nv = 0,3 až 0,5 h-1; nc = 0)
Celoroční období - rovnotlaké větrání s nastavitelným výkonem 80 až 150 m3/h, s rekuperací nebo přes by-pass.

BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM
2. Cirkulační a větrací   (nv = 0,3 až 0,5 h-1; nc = 0,5 až 1,5 h-1)
Otopné období - teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací.

BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM
3. Cirkulační vytápěcí s nárazovým větráním   (nv = 0; nc = 0,5 až 1,5 h-1)
Otopné období - základní režim cirkulačního vytápění. Impulsem z WC, koupelny nebo cyklicky v nastavených intervalech přepíná na větrací režim "2".
 

BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM
4. Podtlakový větrací   (nv = 0,3 až 0,5 h-1; nc = 0)
Letní a přechodné období - podtlakové odsávání sociálních zařízení s přívodem vzduchu přes jednotku.

BYTOVÝ DŮM DUPLEX RC; RB RODINNÝ DŮM
5. Přetlakový větrací - chladící   (nv = 0,5 až 2,0 h-1; nc = 0)
Letní období - přetlakové větrání obytných prostor přívodem venkovního vzduchu (případně ze zemního registru s chlazením).
Odvod vzduchu pootevřenými okny.

Legenda
c1 vstup cirkulačního vzduchu z obytných místností do jednotky
c2   výstup cirkulačního vzduchu z jednotky do obytných místností
e1 vstup čerstvého venkovního vzduchu
e2 výstup čerstvého vzduchu z jednotky do obytné místnosti
i1 vstup odpadního vzduchu ze sociálního zařízení do jednotky
i2 výstup odpadního vzduchu z jednotky

Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému

 • cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností se standardně rozvádí jednotlivými plochými vzduchovody z pozinkovaného plechu rozměru 200 x 50 mm, uloženými v tepelně - izolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky s regulací do místnosti se doporučuje vhodně umístit pod okny pro eliminaci chladu, a proti případnému zastavění nábytkem. Tímto systémem se vylučují akustické přeslechy mezi obytnými místnostmi.
 • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně, či chodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svislých vzduchovodů a odvádí zpět k jednotce.
 • v jednotce se cirkulační a čerstvý vzduch filtruje na filtru G4 s účinností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radiálním pomaluběžným ventilátorem (s nastavitelným výkonem) se rozvádí přes tlumiče hluku zpět do obytných místností.
 • v jednotce se do cirkulujícího vzduchu současně přimísí v nastavitelném poměru čerstvý vzduch, který se přivádí z fasády nebo zemního registru přes předfiltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účinností až 90 %.
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení a vodní pára z kuchyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávacími ventily s regulací a potrubními kruhovými rozvody průměru 100 až 160 mm přivádí k jednotce. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropních zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduchu a po ochlazení se odpadní vzduch odvádí menším větracím ventilátorem přes fasádní žaluzie do atmosféry.
 • odsávací digestoře nad sporáky se navrhují jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h.
 • regulaci vzduchových výkonů a tím i teplot v jednotlivých místnostech zajišťují ručně uzavíratelné klapky v podlahových vyústkách rozměru 250 x 100 mm
 • zvýšení teploty v koupelnách se řeší instalací topných žebříků s teplovodním nebo elektrickým ohřevem, případně instalací podlahového vytápění (např. topné folie)
 • kompaktní jednotka DUPLEX RD, RC, RB je umístěna zcela libovolně do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB).
 • pro nízkoenergetické rodinné domy se zároveň doporučuje dodržet intenzitu prostorového větrání n = 0,3 h-1, která při trvalém provozu zajistí komfortní kvalitu vzduchu v celé budově při dávce cca 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu (Pettenkoferovo kriterium).
 • podlahové ploché vzduchovody se dimenzují na průtok vzduchu max. 80 m3/h (při rychlosti proudění maximálně 2,0 m/s). Při teplotním spádu cirkulujícího vzduchu maximálně 45/20 °C  se pak přivádí do místností každým vzduchovodem topný výkon max. 600 W.
 • pro návrh VZT rozvodů a šachet nutno dodržet ČSN 730872 - ochrana staveb proti šíření požárů VZT zařízeními.

Energetické soustavy rodinného domu

Společnost ATREA zpracovala kompletní varianty energetického systému vhodného pro nízkoenergetické i pasivní rodinné domy a bazény.
Podle konkrétního domu a preferencí investora je možné zapojit jednotky DUPLEX se všemi zdroji tepla (elektrické kotle, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy a pod.), v odůvodněných případech se systém doplňuje i integrovanými zásobníky tepla IZT.
Bližší informace naleznete v podrobných projekčních podkladech.

Příklady řešení

Příklad 1
Integrovaný zásobník tepla IZT pro solární ohřev TUV a solární podporu vytápění, s horní vestavěnou vložkou pro průtočný ohřev TUV, spodní vložkou solárního výměníku pro připojení solárních kolektorů a s elektrospirálami pro topné a letní období. Zásobník IZT je možné připojit i na kotle na biomasu nebo na tepelná čerpadla.


Příklad 2
Kondenzační kotel na zemní plyn, případně elektrokotel nebo tepelné čerpadlo s vestavěným ohřevem TUV, nebo odděleným zásobníkem TUV. Standardní plynové kotle již mají vestavěnou modulaci výkonu podle teploty vody, která zajišťuje plynulou změnu výkonu kotle.


Příklad 3
Tepelné čerpadlo "vzduch - voda" s bivalentním zdrojem elektro, s integrovaným zásobníkem tepla IZT 615 pro vytápění a ohřev TUV.Blokové schéma s integrovaným zásobníkem tepla IZT
Blokové schéma s integrovaným zásobníkem tepla IZT

Zemní registr

Zemní registrZemní registr (ZR) je určen k přirozenému klimatizování (chlazení) objektů v letním období a pro předehřev větracího vzduchu v topném období. Zároveň chrání rekuperační výměník před namrzáním.
Zemní registr se skládá z potrubí vedeného v zemi v délce 20 až 25 m, vstupní šachty a nadzemního krytu šachty s filtrem. V zimě při venkovní teplotě -15 °C se přiváděný vzduch ohřívá průchodem potrubím zemního registru na + 2 až + 5 °C, v létě se naopak venkovní vzduch ochlazuje z + 32 °C na +19 až + 22 °C.
V přechodném období je větrací vzduch přiváděn k jednotce DUPLEX z venkovní žaluzie na fasádě objektu přes typovou tvarovku "T" s klapkami a servopohonem. Přepínání mezi sáním přímo z fasády a ze zemního registru je řízeno automaticky podle čidla venkovní teploty umístěného na severní straně domu.

Zásady návrhu zemního registru
 • potrubí Ø200 mm uložené min. 1,8 m v zemi ve spádu 1 - 2 % k možnému odvodu kondenzátu, s obsypem zeminou v níž nesmí být písek, štěrk a další izolanty
 • délka vedení 20 až 25 m, úsek by měl být rovný bez lomů, případný max. lom 30° s ohledem na možnosti čištění
 • materiál kanalizační trubky PVC, (PP, PE) Ø200 mm hladké, spojované na kroužky
 • doporučená zemina: vlhká, jílovitá půda; nedoporučuje se písek, štěrk apod.
 • vstupní šachta zemního registru z polypropylenu, dop. Ø800 mm


Zdroj: www.atrea.cz  - výrobce a dodavatel rekuperace

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz