moment prosím

Projekt tepelné izolace střech a stěn stávajících domů použitím slaměných balíků

05.09.2010  

Demonstrační česko-rakouský projekt

 

Cíle projektu

 • Významně snížit spotřebu energie na vytápění ve starších domech.
 • Využít ekologické technologie.
 • Dosáhnout nízkých investičních nákladů.
 • Ověřit provedení izolací svépomocí.
 • Zjistit úsporu energie a emisí při výstavbě a provozu.
 • Využít demonstrační projekty pro další rozšíření této technologie v ČR.

 

Tvůrci a partneři

Jedná se o mezinárodní projekt realizovaný v České republice a Rakousku občanským sdružením Ekodům společně s rakouskou organizací Global 2000.

     

Obsah projektu

 • Dokumentace a technická řešení.
 • Legislativní průzkum možností použití slaměných balíků v konstrukcích budov.
 • Dokumentace a technická řešení rekonstruovaných objektů.
 • Monitoring a dokumentace renovačního procesu.
 • Environmentální analýza využití obnovitelných zdrojů, spotřeby energie na rekonstrukci a vytápění.
 • Monitoring a dokumentace renovačního procesu.
 • Kursy rekonstrukcí objektů svépomocí.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Král
Hlavní realizátor: Ak. Arch. Aleš Brotánek

 

1) Rodinný dům Mnichovice

K rekonstrukci a tepelné izolaci objektu slaměnými balíky byla určena severní obvodová stěna domu.

Návrh zateplení severní stěny řeší vkládání balíků po obvodu do žebrové nosné konstrukce zakončené polystyrénovými přechodovými pásy tak, aby nedocházelo ke kondenzaci na přechodu mezi zateplenou a nezateplenou částí fasády.

Rodinný dům je po celkové rekonstrukci. Investor uvažuje o izolování i ostatních stěn domu slaměnými balíky o síle 250 mm, pokud budou k dispozici.

Nákresy
shema1 - půdorys, schema2 - řez

Fotografie
detail
detail konstrukce
  detail
rekonstruovaná stěna
  detail
stěna - úpravy
         
detail
detail spojení se střechou
   

 

 

2) Bývalý mlýn ve Křtinách u Brna

 

Provedená renovace řeší tepelné izolace vnitřních konstrukcí oddělujících vytápěnou a nevytápěnou část domu. Slaměnými balíky jsou provedeny tepelné izolace podlahy, stropů, nosné stěny a nenosných příček.

Byla provedena tepelná izolace původního trámového stropu. Nové stěny tepelně izolované slaměnými balíky v 1. a ve 2. nadzemním podlaží oddělily vytápěné a nevytápěné místnosti. Jedná se o svislé nenosné stěnové konstrukce včetně soklu v 1.nadzemním podlaží (NP) vodorovné stropní konstrukce nad celým obytným prostorem 2.NP a část stropu 1.NP přesahující přes obytnou část půdorysu 1.NP.

Druhá etapa připravovaná zahrnuje zateplení vnějšího obvodového pláště, včetně soklu pod rovinou terénu a ukončující stříšky nad zateplením, které sahá nad rovinu stropu 2.NP.

Fotografie
detail   detail   detail
         
detail   detail   detail
         
detail   detail   detail
         
detail    


Přednosti tepelné izolace slaměnými balíky

         Kvalita tepelných izolací slaměnými balíky je plně srovnatelná s izolací polystyrenem         nebo minerální vlnou.

         Náklady na materiál jsou nižší než u standardní tepelných izolací.

         Slaměné balíky, které v současnosti zůstávají odpadem zemědělské výroby, jsou místním zdrojem materiálu a nahrazují jiné méně ekologické materiály.

         Stavbu je z velké části možné provádět svépomocí.

         Má sociální aspekt v oblastech s vysokou   mírou nezaměstnanosti.

         Splňuje všechny bezpečností a protipožární normy.

         Dosahuje nízké energetické náročnosti na výrobu tepelné izolace ze slaměných balíků oproti jiným tepelně izolačních materiálů.

 

 

Úspory energie a snížení emisí

Bývalý Mlýn Křtiny
Produkce svázaných emisí CO2 při použití slaměných balíků pro stropy a vnitřní stěny poklesla na 23%. V případě zateplení obvodových zdí v druhé etapě u nich dojde k poklesu na 57%. Spotřeba energie na vytápění poklesla oproti tepelně neizolovanému objektu v prvém případě na 65% a v druhém na 37%. V případě použití elektrických přímotopů k vytápění budovy dojde po izolacích stropů a vnitřních stěn k roční úspoře 12 800 Kč; po izolaci zdí k úspoře 23 000 Kč. Spotřeba obnovitelných materiálů stoupla v prvém případě oproti použití standardní tepelné izolace z 31% na 90% a v druhém by to bylo z 5% na 28%.

 

Rodinný dům v Mnichovicích
Produkce svázaných emisí CO2 u použití slaměných balíků pro severozápadní stěny domu poklesla na 58%. Spotřeba energie na vytápění poklesla oproti původnímu stavu tepelně neizolovanému objektu na 81%; v případě izolování všech obvodových stěn objektu na 37%. V budově je použito elektrické vytápění. U elektrických přímotopů dojde k roční úspoře 10 000 Kč; po izolaci zdí k úspoře 33 700 Kč. Spotřeba obnovitelných materiálů vzrostla více než šestinásobně.

 

 

Celkové zhodnocení projektu

Výhody

 • Výhodou technologie tepelné izolace ze slaměných balíků oproti je jiným tepelně izolačních materiálů nízká energetická náročnost na výrobu zapříčiněná nízkým množstvím vázané energie a vázaných emisí ve slámě; nízkou spotřebou energie na dopravu, v případě zajištění balíků v blízkém okolí stavby. Sláma je obnovitelný zdroj vznikající pomocí sluneční energie. Její tepelně izolační parametry jsou při provozu stavby srovnatelné s ostatními běžnými izolacemi. Snadná a energeticky nenáročná je její recyklace při likvidaci dožilé stavby.
 • Náklady na pořízení slaměných balíků jsou nižší než u standardních izolací.
 • Technologie je realizovatelná svépomocí za dozoru odpovědného architekta (projektanta) nebo specializovanou firmou.
 • Sláma jako tepelná izolace má při správném zpracování téměř shodné vlastnosti jako běžné tepelné izolace a to při výrazném snížení zátěže životního prostředí.

 

Omezení

 • Na materiály a stavební konstrukce ze slaměných balíků nejsou v České republice schváleny žádné normy, a proto je třeba vypracovat atypické podrobné řešení pro každou stavební konstrukci atypický projekt, za který bude ručit architekt. Dále nechat si vypracovat posudek bezpečnosti slaměné konstrukce proti požáru. v obou objektech.
 • Pro obecné použití slaměných balíků bude zapotřebí vypracování a schválení atestů a certifikátů, které budou splňovat evropské normy. V zahraničí se pracuje na normách platných pro Evropskou unii. Dle nich je možno schválit české certifikáty stavět ze slámy bez jakýchkoliv omezení.

Příležitosti

 • Je potřeba vyvinout standardizované prvky pro stavění, popsat pracovní postupy tak, aby kdokoliv mohl jednoduše realizovat izolaci svépomocí nebo pouze omezenou spoluprací projektanta a specializované firmy. V tomto případě bude mít stavění ze slámy nejen význam ekologický, ale i sociální vzhledem k nízkým nákladům na pořízení slaměných balíků a provádění prací svépomocí.
 • Pro další rozvoj této technologie bude potřebné upravit nebo vyvinout balíkovač na výrobu užších balíků slámy ve standardizované kvalitě. Balíky tím najdou širší uplatnění pro více technických řešení konstrukcí domů. Stavění se stane jednodušším vzhledem k možnosti vytváření standardizovaných stavebních prvků. Jednou z možností rozšíření této technologie je vybudování lokálních firem produkujícíze slaměných balíků s typizovanými vlastnostmi za pomoci technologie s nižší mírou pracnosti.

Přínosy projektu

 • Projekt umožnil vyvinout a ověřit experimentální technická řešení pro izolace venkovních zdí, vnitřních zdí, stropů a podlah. Ta se zatím projevují ve srovnání s běžnými technologiemi zvýšenou pracností, malou rychlostí výstavby i velkými nároky na pracovní sílu.
 • Alternativní konstrukce s využitím slaměných balíků ukazují jejich perspektivu z hlediska snížení vlivu stavebních konstrukcí na životní prostředí. Důležitým přínosem jsou nízké náklady na materiál, možnost využití lokálních zdrojů těchto materiálů, snížení lokální nezaměstnanosti a snížení energetických nároků na dopravu. Při dořešení technických, technologických a normativních souvislostí může použití slaměných balíků představovat alternativu dnes běžně užívaným materiálům.

Zdroj: www.ekodum.ecn.cz  

EKODŮM o.s., Rožmitál pod Třemšínem

Předseda sdružení Akad. Arch. Aleš Brotánek

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz